Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Vyučující

Fakultní garant studijního oboru
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

 • Struktura, evoluce a udržování telomer, jejich úloha při zachování stability chromozomů a ve speciaci rostlin. Charakterizace nukleoproteinových komplexů telomer a telomeráz, analýza interakcí mezi složkami telomer, analýza strukturně-funkčních vztahů subdomén telomerázy a výzkum alternativních (na telomeráze nezávislých) strategií udržování telomer
 • Epigenetické mechanizmy regulace genové exprese, stability chromosomů a údržby telomer

Garanti studijního oboru
Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
Studijní podklady

 • Stanovení strukturně funkčních vztahů při vytváření nukleoproteinových komplexů nezbytných pro správnou funkci a zachování genomu.
 • Analýza interakcí mezi proteiny a nukleovými kyselinami za použití kvantitativních biofyzikálních přístupů – fluorescenční spektroskopie, biokalorimetrie.

Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

 • Evoluce, struktura a stabilita rostlinných telomer; mechanizmy regulace aktivity telomerázy během vývoje rostlin
 • Úloha epigenetických modifikací a molekul RNA v regulaci exprese genů; vliv faktorů prostředí na rostlinný genom a epigenom

RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

 • Funkční genomika a proteomika hormonálních regulací vývoje rostlin
 • Molekulární mechanizmy umožňující integraci (spojování a vzájemné ovlivňování) různých typů signálu do jednoho signálního výstupu prostřednictvím tzv. vícekrokového přenosu fosfátu (multistep pohosphorelay) a jakým způsobem na tento integrovaný signál rostlinná buňka reaguje

Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.

 • Analýza proteinových interakcí a architektura proteinových komplexů
 • Komplexy SMC (structure maintenance of chromosome) a evoluce proteinů MAGE (melanoma-associated antigen)

doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.

 • Krystalizace proteinů a řešení 3-D struktur biologických makromolekul pomocí difrakce RTG záření na monokrystalech, SAXS (maloúhlový rozptyl RTG záření)

doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.

 • Struktura a evoluce karyotypu a genomu, evoluční význam přestaveb chromosomů a karyotypů, evoluce repetitivních sekvencí, komparativní cytogenomika rostlin.
 • Sekvenace celých genomů, fylogenomika rostlin; celogenomové duplikace (polyploidie) různého evolučního stáří

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

 • Funkční proteomika asistovaná hmotnostní spektrometrií – identifikace komponent proteinových směsí či proteinových komplexů, kvantifikace proteinů ve směsích
 • Separační metody v bioanalytice – proteiny, peptidy, oligonukleotidy a metabolity; chromatografie na obrácené fázi (RPLC), chromatografie s hydrofilními interakcemi (HILIC), gelová elektroforéza (PAGE)

doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

 • Expresní proteomika asistovaná hmotnostní spektrometrií – identifikace proteinů, relativní kvantifikace, proteinové profilování
 • Post-translační modifikace – fosforylace, acylace, alkylace, glykosylace; jejich identifikace a kvantifikace

Další spolupracovníci
prof. Ing. Edward N. Trifonov, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
doc. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.
Mgr. Jiří Friml, Dr.
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Mgr. David Potěšil
Mgr. Terezie Mandáková

Domů Přihlásit se