Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Diplomová práce

Magisterská diplomová práce

Zadání magisterské diplomové práci

K tématu diplomové práce se student přihlásí na ISu (/studium/rozpisy témat) poté, co je tamtéž téma vypsáno vedoucím nebo pedagogických zástupcem oboru. Text zadání se pro účely umístění do diplomové práce generuje přímo z ISu po potvrzení tématu práce studentem, vedoucím a pedagogickým zástupcem v rozpisu témat.

Aktuální harmonogram PřF MU pro daný akademický rok

Povinné předměty přímo související s diplomovou prací

C9300 Diplomová práce I (BC), 5 kr, 5 h/týd, ukončení kz
C8210 Diplomová práce II (BC), 10 kr, 10 h/týd, ukončení kz
C9310 Diplomová práce III (BC), 10 kr, 10 h/týd, ukončení kz
CA340 Diplomová práce IV (BC), 25 kr, 25 h/týd, ukončení kz

Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba
Student má možnost volit si sám téma své diplomové práce i školitele z vypsaných témat (IS). Diplomová práce v oboru Genomika a proteomika je práce zejména experimentální. Předmětem diplomové práce nemůže být pouhé statistické vyhodnocení výsledků získaných jinými osobami či pracovišti. Zařazení studenta do výzkumných projektů je vítáno. Diplomová práce je konána v období 4 semestrů, průběh diplomové práce je kontrolován na odborných seminářích garantujících pracovišť za přítomnosti vedoucího práce. Práce je podána v písemné a elektronické formě.
Obhajoba diplomové práce probíhá před komisí pro státní závěrečnou zkoušku a akademickými pracovníky garantujících pracovišť a vědeckou veřejností i studenty. Každé diplomové práci je stanoven oponent, sepsán oponentní posudek i posudek vedoucího diplomové práce podle stanovených kritérií. Obhajoba se skládá z referátu uchazeče, který shrne principy, metodiky i výsledky své práce, z přečtení posudků vedoucího i oponenta. Uchazeč dále odpovídá na dotazy a připomínky v posudku i na další dotazy z pléna. Hodnocení uchazeče je stanoveno na základě bodového systému v posudcích i na průběhu vlastní obhajoby i schopnosti odpovídat na dotazy.

Příklad návrhu tématu diplomové práce
Název tématu:
Stanovení obsahu stafylokokových enterotoxinů pomocí hmotnostní spektrometrie

Zásady pro vypracování
Vývoj a zavedení metodiky stanovení stafylokokových enterotoxinů (SE) v biologických vzorcích pomocí hmotnostní spektrometrie. Stafylokokové enterotoxiny jsou významnými kontaminanty (nejen potravin) a jejich citlivé stanovení po typech (je známo více jak 10 typů SE) je zatím ve vývoji. Hledání této metody je podpořeno úsilím EU o eliminaci hrozby SE převážně pro děti a starší osoby. Práce je stavěna na známé obecné metodice stanovení proteinů pomocí MS s aplikací na složité biologické vzorky. Jde o práci, která předpokládá manuální experimentální zručnost. Základním cílem diplomové práce je návrh postupu stanovení stafylokokových enterotoxinů (SEs) ve směsi proteinů stafylokokálního sekretomu a živné půdy pomocí hmotnostní spektrometrie.

Použitá metodika

  1. rešerše na téma analýzy SEs pomocí hmotnostní spektrometrie v kombinaci s metodami přípravy a separace vzorku.
  2. identifikace vybraných SEs (SEB a SEH) ve vzorcích kultivačních médií pomocí kombinace separace směsi a hmotnostní spektrometrie.
  3. optimalizace metody stanovení obsahu SEB a SEH ve vzorcích kultivačních médií pomocí MS s využitím vnitřního standardu (značení 18O a syntetických peptidů).
  4. stanovení obsahu SEB a SEH ve vzorcích kultivačních médií pomocí MS za různých kultivačních podmínek.


Rozsah grafických úprav
:
Rozsah původní zprávy: minimálně 50 normostran (30 řádků na stranu, 60 znaků na řádek, řádkování 2, patkový font)

Seznam doporučené odborné literatury
Boyd et al.: Trace quantitative analysis by Mass spectrometry. Willey 2008.

Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
Konzultant: Mgr. Ondrej Šedo, Ph.D.

Domů Přihlásit se