Genomika a proteomika | Studijní obor, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Doporučení k vypracování a hodnocení DP

Zásady pro vypracování diplomové práce

Diplomová práce prezentuje výsledky experimentální práce diplomanta pod vedením vedoucího diplomové práce. Předkládá se v nerozbíratelné formě (tvrdá vazba nebo termovazba) v počtu 1 exemplář (nutná validace výtisku na Studijním oddělení). Současně student odevzdává elektronickou verzi práce pro zveřejnění na síť (i s resumé v angličtině). Samotná práce má být sepsána jasně a srozumitelně, bez gramatických a logických chyb (kontrola jazykovými korektory), laboratorního slengu a zbytečných anglicismů. Velikost strany A4, tisk jednostranně. Doporučuje se řádkování 1.5, obvyklé fonty (Times New Roman nebo Arial) velikosti 12, okraje stránky 2,5 cm, u hřbetu (navíc) 2-3 cm, zarovnání odstavců do bloku.
Diplomant je povinen před obhajobou DP odstranit všechny chyby v rukopisu, které mu jsou v posudku vytknuty vedoucím, oponentem nebo pokud je sám zjistí, vložením listu, tzv. errata.

Oficiální dokument Opatření děkana č.3/2019 obsahuje Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.

Členění práce

Diplomová práce obsahuje části (viz níže): Titulní strana, Obsah, Teoretická část, Experimentální část, Shrnutí výsledků (Závěr), Seznam zkratek, Literatura. Experimentální část obsahuje kapitoly Chemikálie a metody, Výsledky a Diskusi. Kapitoly Výsledky a Diskuse je možno spojit, přispěje-li to k přehlednosti. Práce dále obsahuje Bibliografický záznam, Abstrakt (česky i anglicky), Zadání DP, Prohlášení studenta a Poděkování.

Titulní strana
Obsahuje hlavičku Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta a Národní centrum pro výzkum biomolekul, dále název práce, jméno diplomanta a rok odevzdání. Dále je připojena samostatná stránka s prohlášením diplomanta potvrzující originálnost výsledků, samostatnost jeho práce, zadání a bibliografický záznam.

Obsah
Názvy a číslování kapitol, odkazy na stránky. Příliš podrobné členění na podkapitoly (doporučuje se max 4. úroveň, např. 4.3.2.2) není obvykle vhodné z důvodů malé přehlednosti.

Teoretická část
Teoretická část obsahuje literární rešerši a údaje nutné k pochopení smyslu práce včetně odkazů na výsledky dosažené předchůdci. Součásti je definování cílů diplomové práce uvedené samostatně na konci kapitoly. Literární rešerše má být samostatnou prací studenta, je proto nevhodné ji doslova opisovat od předchůdců (včetně chyb! mohou být zjištěny podobnosti rutinou IS jako vejce vejci).

Experimentální část
Chemikálie a metody
Úplný soupis všech použitých chemikálií včetně původu (uvádí se kvůli opakovatelnosti práce), údaje o laboratorních přístrojích (model, výrobce). Úplný popis metod tak, aby mohly být podle tohoto návodu zopakovány; při aplikaci triviálních postupů, tyto nerozepisovat, jen stručně shrnout s literárním odkazem.

Výsledky
Uvádí se popis experimentů, jejich záměr a výsledek s krátkým komentářem a popisem podmínek, které nejsou zmíněny v experimentální části. Může být členěno na logické kapitoly opatřené výstižným nadpisem. Každý obrázek a tabulka musí být opatřen pořadovým číslem, názvem a popisem tak, aby je bylo možno pochopit bez hledání v experimentální části; popis obrázku se provádí pod něj, popis tabulky nad ni. Obrázky a tabulky se vřazují plynule do textu, aby nebylo nutno v práci zbytečně listovat. Tabulky a obrázky se vzájemně nezdvojují. Rozsáhlejší data je možno uvést na konci práce formou příloh. Všechny číselné údaje týkající se výsledkové části budou uvedeny na příslušný počet platných číslic; týká se především výsledků měření a výpočtů.

Diskuse
Při diskusi je vhodné respektovat strukturu výsledků. Je možné ji členit na jednotlivé kapitoly nebo psát jako jediný celek. Diskuse obsahuje krátké shrnutí faktů a srovnání s výsledky dalších kapitol celé práce. Diskuse se vede i s ohledem na fakta zjištěná v literatuře (dokumentováno citacemi). Aby byly vysvětleny rozpory, nejasnosti či protichůdné výsledky, jsou prezentovány závěrečné modely a hypotézy. Vyhýbáme se spekulacím, které nemají rozumný podklad.

Shrnutí výsledků / Závěr
Uvádí se v bodech, shrnuje krátce a výstižně dosažené výsledky.

Seznam méně běžných zkratek je nepovinný. Není nutné uvádět (vysvětlovat) v seznamu běžné zkratky jako HPLC, EDTA, ATP, NADH apod., nicméně je třeba zkratky vždy uvést a vysvětlit při jejich prvním užití v textu.

Literatura
Dodržuje se jednotný způsob citace. Lze citovat i internetové odkazy (pouze není-li jiný zdroj, tedy žádná wikipedie!) a osobní sdělení (uznávaných autorit, nikoli kolegů nebo laborantek). Internetové odkazy je nutno uvádět s datem jejich vzniku a získání. Doporučuje se volit způsob citace podle číslování. Příklad citace podle číslování:

 • v textu DP: …bylo prokázáno, že koncentrace v průběhu adaptace klesá [1]…
 • v oddíle Literatura: [1] Novotný, J., Novotná, E.: Vliv adaptace na koncentraci cytochromu c v bakterii tularemie. Biochim. Biophys. Acta 434 (1995) 1243.

Pokud citujete práci, dáváte najevo, že obsah práce znáte resp. že článek máte k dispozici. V opačném případě je nutné se odvolávat na jinou citaci (v běžných publikacích se obvykle nepoužívá).
například

 • Novotný, J., Novotná, E.: Vliv adaptace na koncentraci cytochromu c v bakterii E. coli [1].
 • [1] Biochim. Biophys. Acta 434 (1995) 1243, citováno v práci Blake, J.: PLoS ONE, 4 (2008) 35.

Uvádění výsledků včetně grafů z publikací jiných autorů podléhá standardnímu postupu písemné žádosti o autorizování kopie vlastníkovi autorských práv, nejčastěji nakladatelství.

Terminologie

Obecně používané výrazy patřící do běžné slovní zásoby se píší v souladu s Pravidly českého pravopisu (analýza, syntéza, teorie, metoda, atd.), případně s odbornými normami.
Označení chemických látek se uvádí jednotně v celé práci, respektování doporučení názvoslovných komisí není nevýhodou, byť novější tvary nejsou automaticky nesprávné: glukóza/glukosa, dehydrogenáza/dehydrogenasa, metanol/methanol atd.
Jednotky: jednotky se píší ve formě s horním indexem (mg.ml-1), nikoli s lomítkem, koncentrace se udávají v mol.l-1 nebo M, pro vyjádření koncentrace lze použít g.l-1 nebo mg.l-1, µg.ml-1, ng.ml-1, µg.l-1, ng.l-1, atp., ne však ppm, ppb. Podíl analytu v pevném vzorku se nenazývá koncentrace, ale obsah, a vyjadřuje se v jednotkách obvykle mg.kg-1, µg.kg-1, µg.g-1, ng.g-1, % m/m (hmotnostní procenta).

Další požadavky na vypracování DP

 • rozsah: min. 50 stran
 • obsahuje formulář se zadáním DP
 • obsah: musí obsahovat i experimentální část, teoretická část tvoří maximálně 1/3 celkového počtu stran DP
 • délka osobní prezentace: 10 min, využití programu MS Powerpoint či Acrobat Reader a dataprojektoru

Skrytí výsledkové části DP
Pokud vedoucí DP rozhodne, že je třeba skrýt výsledkovou část DP, že třeba podat zvláštní žádost. V žádosti uvede, které části (kapitoly) mají být skryty a jaké jsou důvody pro jejich skrytí. Nepublikovaná data nejsou dostatečným důvodem pro skrytí (viz zákon o VŠ). Skrytí je dle zákona možné pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Uveďte nezbytnou dobu pro odložení zveřejnění části závěrečné práce, ne však déle než na dobu 3 let. Přístup by k utajené části měli mít diplomant, vedoucí DP a oponent DP.

Zásady pro hodnocení diplomové práce

Studijní řád
Článek 23, odst. 4:
Oponent a vedoucí práce vypracují písemný posudek, jehož součástí je návrh hodnocení podle čl. 26 odst. 1. Student má právo být seznámen s posudky nejméně pět pracovních dnů před obhajobou.

Článek 24
Hodnocení státní zkoušky a řádně ukončeného studia
(1) V každé součásti státní zkoušky se komise usnáší o jejím výsledku. Výsledek každé součásti státní zkoušky je hodnocen slovy podle klasifikační stupnice stanovené čl. 17 odst. 1.

Magisterská diplomová práce:

Posudek vedoucího diplomové práce:
Vedoucí DP hodnotí praktické projevy kandidáta při řešení DP:

 • samostatnost
 • iniciativu a pracovitost
 • zručnost a tvůrčí přístup
 • schopnost týmové práce (komunikace)

Nemůže-li se vedoucí DP zúčastnit obhajoby, jeho posudek předčítá předseda zkušební komise.
Formulář posudku vedoucího, ať už ve verzi české či anglické, bude administrací SZZ zaslán vedoucímu DP.

Posudek oponenta diplomové práce:
Oponent hodnotí:

 • formální správnost a kvalita zpracování dle výše uvedených Zásad pro vypracování DP
 • jazykovou kulturu (pravopis, vyjadřování)
 • rozsahovou přiměřenost rešeršní a teoretické části
 • relevantní diskuze a závěr či shrnutí
 • vědecký přínos práce

Součástí posudku je návrh hodnocení podle Studijního řádu a alespoň 3 upřesňující otázky pro veřejnou obhajobu, které budou veřejně položeny a které kandidát musí zodpovědět. Posudek může též obsahovat výčet konkrétních výtek a pochybení v textu DP.

Nemůže-li se oponent DP zúčastnit obhajoby, jeho posudek u obhajoby předčítá předseda zkušební komise.
Formulář posudku oponenta, ať už ve verzi české či anglické, bude administrací SZZ zaslán oponentovi DP.

Průběh obhajoby DP

 • prezentace výsledků diplomové práce kandidáta (10 min)
 • veřejné čtení posudku vedoucího DP
 • veřejné čtení posudku oponenta DP + jeho dotazy
 • plenární diskuse (dotazy)

Hodnocení obhajoby DP
Při hodnocení obhajoby DP stupněm podle Studijního řádu zohledňuje komise zejména tyto faktory:

 • návrh hodnocení oponenta DP
 • návrh hodnocení vedoucího DP
 • úroveň prezentace
 • úroveň reakcí kandidáta na otázky oponenta a otázky z plenární diskuse

V případě nejednoznačného celkového hodnocení obhajoby DP (mezi A a B nebo mezi B a C, atp.) se přihlíží k hodnocení oponenta DP.

Návrh hodnocení kandidáta stupněm nevyhovující
Navrhne-li vedoucí nebo oponent hodnocení nevyhovující (F) a nemá-li ke kandidátovi upřesňující dotazy, po přečtení posudku vybere předseda zkušební komise některé (zásadní) připomínky a vyzve kandidáta, aby se k nim vyjádřil.
Ohodnotí-li komise obhajobu DP jako nevyhovující, kandidát je vyzván buď ke přepsání práce (formální nepřehlednost, nevyhovující struktura, nadměrné množství pravopisných chyb, atp., nejsou nutné dodatečné experimenty) nebo nebo k dopracování práce (jsou nutné dodatečné experimenty).

Zveřejňování závěrečných prací
Viz Článek 40 Studijního a zkušebního řádu.
V archivu závěrečných prací by se měla práce ukládat v souboru typu *.pdf s omezenými právy (bez možnosti tisku, vyjímání obrázků a textu)

Změna vedoucího DP nebo tématu
O změně vedoucího nebo tématu DP rozhoduje ředitele ústavu např. v těchto případech:

 • po hodnocení obhajoby DP stupněm nevyhovující
 • v průběhu vypracovávání DP (na žádost studenta nebo vedoucího)
Domů Přihlásit se